תנאי שימוש – מולטיפאס

 • הקדמה

הנך מתבקש לקרוא בקפידה את תנאי השימוש המפורטים מטה ("תנאי השימוש" או "התנאים"). יתכן ותנאי השימוש שונו מאז ביקורך האחרון באתר או במערכת. השימוש באתר או במערכת מעיד על הסכמתך לתנאים. אם מי מהתנאים אינו מקובל עליך, עליך לחדול מלעשות כל שימוש באתר או המערכת. 

 

מולטיפאס בע"מ (להלן: "מולטיפאס" או "החברה") מספקת מערכת טכנולוגית וממשקים לאימות וניהול עסקאות בתווים, שוברים וקופונים (להלן יחד "שובר") המופקים על ידי חברות שונות המפיקות ומשווקות שוברים ותוים, המכובדים ע"י רשימה סגורה של בתי עסק שבהסדר לרבות חברות בעלות מועדוני לקוחות ("משווקים" או "משווקי השובר"), אשר ניתנים למימוש על ידי אדם אשר קיבל או רכש שובר ("בעל שובר") בבתי עסק ורשתות קמעונאיות המצויית בהסדר לכיבוד אותו השובר ("בית העסק"). המערכת הטכנולוגית וכל השירותים והמוצרים הנלווים לה ייקראו בתנאי השימוש שלהלן "השירותים". מולטיפאס היא הבעלים של אתרי האינטרנט multipass.co.il ו- multitav.co.il אשר תנאי שימוש אלה חלים על הגלישה והשימוש בהם (להלן יחד "האתר").

 

מסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לשני המינים יחד.

 • כללי

  1. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן את תנאי שימוש אלו.

  2. אם לא נקבע אחרת בהסכם מפורש, תנאי שימוש אלה מהווים חלק בתלי נפרד מתנאי חוזה שייחתם עם לקוחות החברה. הוראות שלא קבועות בתנאי שימוש אלה ייקבעו בחוזה או טופס הזמנת שירות עם לקוחות החברה.

  3. "משתמש" – ולרבות לקוח הוא כל מי שעושה שימוש כלשהו באתר, לרבות גלישה, ביקור, צפייה בתכני האתר, יצירת קשר דרך האתר,.

"לקוח" – משווקי השובר או בתי העסק אשר הינם לקוחות עסקים של החברה, של מערכת החברה או מוצרים ושירותים אחרים שלה.

 1. פניה בגוף ראשון בתנאי שימוש אלה משמעה פניה לאדם ו/או לגוף עסקי, כגון לקוח עסקי, אשר עושה שימוש או עשוי לעשות שימוש במערכת או באתר.

 2. בעת גלישתך באתר והשימוש בו, נוכל לאסוף מידע אודותיך מסוגים שונים ובאופנים שונים, ובמקרים מסוימים אף להעבירו לצדדים שלישיים, לצורך מטרות מוגדרות מראש, אשר מפורטות בהרחבה במדיניות הפרטיות שלנו הזמינה באתר, בה תקבל, בין היתר, פירוט לגבי סוגי המידע שעשוי להיאסף לגביך ועל הצדדים השלישיים שייתכן ויועבר להם המידע או חלקו. מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה, ולכן אנו ממליצים לך לעיין בה.

 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ללא צורך בהודעה מוקדמת או קבלת הסכמת הלקוח או המשתמש. באחריות המשתמשים והלקוחות לקרוא את התנאים בכל כניסה לאתר ולפני שימוש בשירותים. על אף האמור, החברה תפעל ככל האפשר לעדכן את משתמשיה, באמצעות פרסום באתר, על שינויים שיחולו בתנאי שימוש אלה.

 • הגבלת אחריות החברה

   1. החברה אינה מייצגת את משווקי השובר ו/או המועדונים ו/או את בתי העסק שבהם מבוצעות העסקאות. החברה אינה שולטת ואינה אחראית לאיכות, בטיחות, חוקיות או זמינותם של המוצרים והשירותים של בתי העסק ו/או משווקי השוברים ו/או המועדונים, ליכולתם להשלים עסקה או ליכולתם של בתי העסק לכבד עסקת מימוש שובר.

   2. למען הסר ספק יובהר, כי החברה איננה היצרנית או היבואנית או המוכרת של שוברים ושל מוצרים או שירותים הניתנים למימוש באמצעות השוברים או המנפיקה של השוברים. לפיכך, ומבלי לגרוע באמור בתקנון זה, החברה ומי מטעמה אינם אחראים על השירות והאחריות לשוברים ו/או למוצרים ו/או השירותים שניתן לממש במסגרת העסקאות שיבוצעו, לרבות לאחריות בגינם ותיקונם. האחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין, חלה באופן בלעדי על משווקי השובר ועל בתי העסק.

   3. מטרת האתר היא להביא לידיעת המשתמשים בו מידע בתחום רלבנטי ואולם בשום מקרה, אין לסמוך על התוכן שמתפרסם באתר (בין בכתבות, בתגובות ובפרסומים אחרים כלשהם) לצורך קבלת החלטות מקצועיות, משפטיות, אישיות, כספיות או אחרות. מובהר כי בשום מקרה, לא תהיה החברה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם למשתמשים כתוצאה מהשימוש באתר, מהסתמכות על המידע שמופיע בו או באתרים חיצוניים לו, שאליהם יגיעו באמצעות איזה מהשירותים או הקישורים באתר. החברה אינה מציגה מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמינות, דייקנות, היעדר תקלות או רכיבים מזיקים ודיוק התכנים והשירותים הכלולים באתר לכל מטרה שהיא. כל התכנים והשירותים ניתנים כפי שהם (As Is) ללא אחריות מכל סוג. החברה איננה תהא אחראית ביחס לתכנים והשירותים, כולל כל אחריות וחיובים משתמעים לגבי התאמה למטרה מסחרית או כללית, התאמה לתכלית מסוימת, מקצועיות הביצוע, בעלות ואי-הפרת זכויות.

   4. לצורכי נוחות בלבד, בעלי שוברים מסוגים מסוימים יכולים לבדוק את כמות היתרה הקיימת בשובר שבחזקתם במסגרת השימוש באתר. יובהר, כי החברה איננה מתחייבת כי הפרטים אודות בעל שובר המופיעים באתר, לרבות כמות היתרה המופיעה בו נכונים ומדויקים וכי אין להסתמך על הפרטים כאמור. בכל בעיה או תקלה עם השוברים, לרבות במקרה של אי דיוק בפרטי שובר, על בעל השובר לפנות אל משווק השובר. 

   5. האתר עשוי להכיל קישורים אל אתרים של צדדים שלישיים. המידע המצוי באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים. לא תהא טענה כלשהי כלפי החברה בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות או שימוש במידע הקיים באתרים של צדדים שלישיים.

   6. הלקוח מתחייב כי הוראות הדין, לרבות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח- 2008 (להלן: "חוק התקשרות"), חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו מכוחם מוכרות לו והוא מתחייב להקפיד באופן דווקני על מילוין וקיומן בעת שימוש בשירותים ו/או באתר. 

   7. החברה איננה אחראית בגין משלוח הודעות, מכל סוג שהוא, שמבצעים או יבוצעו משווקי השובר או בתי העסק הלקוח למשתמשי הקצה. ככל שמשווקי השובר שולחים למשתמשי הקצה הודעות SMS, דואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת – הלקוח מתחייב לפעול כדין ובכלל זה כי יהיה האחראי הבלעדי לקבלת הסכמה מפורשת, ככל שנדרש, ממשתמשי הקצה אליהם ישלחו השוברים וכן יבדוק את זכותו לשלוח למשתמשי קצה אלו פניות שיווקיות בהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן (מאגר להגבלת פניות שיווקיות), התשפ"ב – 2022 והוראות חוק התקשורת. כמו כן, הלקוח מתחייב לציין את שם העסק שלו ואת מספר הטלפון של שירות הלקוחות של עסקו בכל הודעת SMS שתשלח על ידו וכן שלא לציין את שמה של החברה כמי ששולחת את ההודעה.

   8. ידוע ללקוח כי הפרת הוראות חוק התקשורת ו/או חוק הגנת הצרכן על תקנותיו, מהווה עבירה, אשר עלולה לגרום להטלת סנקציות עונשיות כלפייו, ו/או לחייב אותו בתשלום פיצויים גבוהים לנמענים, אם יישלחו אליהם הודעות SMS בניגוד להוראות חוק התקשורת.

   9. הלקוח מתחייב לפעול בהתאם להוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), ובכלל זה לרשום מאגר מידע כדין ככל שנדרש ביחס למשתמשי הקצה בעלי השובריםו/או בכל פעולה הקשורה במשתמשי הקצה ו/או הלקוחות /ואו במידע שמועבר עליהם ו/או במידע עליהם. 

  1. מגבלות השימוש באתר ובשירותים וקניין רוחני

   1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של החברה בלבד. 

   2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר, לרבות אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ולרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה לרבות השירותים והתכנים שבאתר, כולל טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות, הינם רכושה של החברה או שניתנה לה ברישיון על ידי צדדים שלישים, ומוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל, וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל הזכויות שמורות לחברה ו/או לצדדים שלישיים בהתאמה.

   3. המשתמש אינו רשאי לשנות, להעתיק, להעביר, לאחסן, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להעניק רשיונות, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסה חוזרת, להעביר או למכור את השירותים ו/או התכנים, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא ללא רשות מפורשת של החברה בכתב ומראש.

   4. בכפוף להוראות הסכם פרטני עם לקוחות ובהתאם לסוג השירותים המסופקים, הלקוח עשוי לקבל רישיון שימוש מוגבל, לא בלעדי, שאינו ניתן להעברה, לגשת ולהשתמש במערכת מולטיפאס ובשירותים הנלווים באתר, במהלך תקופת ההסכם, אך ורק למטרות העסקיות הפנימיות של הלקוח. הלקוח אינו רשאי לשנות, להעתיק, להעביר, לאחסן, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להעניק רשיונות, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסה חוזרת, להעביר או למכור את השירותים ו/או התכנים, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא ללא רשות מפורשת של החברה בכתב ומראש.

 • שיפוי

   1. המשתמש מתחייב לשפות את החברה לרבות נושאי משרה, מנהלים ועובדים שלה, בשל כל נזק, הפסד, והוצאות בקשר עם כל תביעה או דרישה הנובעת מהפרה של תנאי שימוש אלה או שימוש מפר אחר באתר.

   2. הוראות לעניין שיפוי החברה על ידי המשתמש ו/או לקוחות החברה יקבעו בטופס הזמנת השירות או בהסכם נפרד.

 • תמורה

   1. הלקוח ישלם לחברה תמורה כפי שיקבע בטופס הזמנת השירות ו/או בהסכם נפרד עם החברה.

 • סמכות שיפוט

   1. סמכות השיפוט הבלעדית בכל דבר ועניין הנוגע לתנאי שימוש אלה נתונה לבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב-יפו.

 • יצירת קשר

  1. בכל שאלה ו/או בעיה הקשורה באתר תוכל לפנות ישירות לשירות הלקוחות באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני support@multipass.co.il.

  2. בכל שאלה ו/או בעיה הקשורה בבית העסק או משווק השובר, יש לפנות ישירות אליו.

  3. ביחס ללקוחות החברה, פירוט אודות דרכי יצירת קשר יהיה בהתאם להסכם או הזמנת רכש עם החברה.